قیمت پنلهای نمایندگی

 

و قیمت گذاری براساس تعرفه ارسال خواهد بود:

 

پنل
برنزی
نقره ای
طلایی
الماسی
تعرفه ارسال 50001 50002 و 50005
110ریال
 106 ریال
  103 ریال
101 ریال
تعرفه 2000
132ریال
127.2 ریال
123.6 ریال
121.2 ریال
تعرفه 1000
121 ریال
116.6 ریال
113.3 ریال
111.1 ریال
تعرفه bts
132ریال
127.2 ریال
123.6 ریال
121.2 ریال
تعرفه 3000
121 ریال
116.6 ریال
113.3 ریال
111.1 ریال
تعرفه 021
99 ریال
95.4 ریال
92.7 ریال
90.9 ریال
پیام صوتی
16.5 ریال
15.9 ریال
15.45ریال
15.15 ﷼
بسته خطوط
2
2
5
10
قیمت به ریال
رایگان
500.000
800.000
1.500.000

مبالغ ارسالها بدون در نظر گرفتن مالیات برارزش افزوده می باشد در هنگام شارژ این مالیات کسر خواهد شد

خطوط هدیه 14 رقمی از اپراتور50001، 50002 یا 50005 خواهد بود

شرط نمایندگی رایگان جذب دو کاربر فعال در ماه اول می باشد

کلمات کلیدی