تعرفه پنلهای کاربری

پنلهای کاربری در این سامانه مجزا از امکانات قیمت گذاری می شوند

و قیمت گذاری پنلها براساس تعرفه ارسال خواهد بود:

 

پنل
برنزی
نقره ای
طلایی
الماسی
تعرفه ارسال 50001 50002و 50005
114 ریال
 109ریال
 106 ریال
103 ریال
تعرفه 2000
136.8 ریال
130.8 ریال
127.2
123.6ریال
تعرفه 1000
125.4ریال
119.9 ریال
116.6 ریال
113.3ریال
تعرفه bts
136.8ریال
130.8 ریال
127.2ریال
123.6 ریال
تعرفه 3000
125.4 ریال
119.9 ریال
116.6 ریال
113.3ریال
تعرفه 021
102.6 ریال
98.1 ریال
95.4 ریال
92.7 ریال
پیام صوتی
17.1
16.35
15.9
15.45
قیمت به ریال
200.000
500.000
800.000
1.000.000

مبالغ ارسالها بدون در نظر گرفتن مالیات برارزش افزوده می باشد در هنگام شارژ این مالیات کسر خواهد شد

کلمات کلیدی